All fields are required.

Close Appointment form

Artuvetrin® Skin Test

 • Home
 • Artuvetrin® Skin Test

Artuvetrin® Skin Test

Artuvetrin® Skin Test består av ett antal allergener som injiceras för att avgöra mot vilka ämnen en hund är allergisk. En veterinär kan förbereda ett hudtest utifrån anamnes eller erfarenheter, bestående av de allergener som är relevanta. Hudtestet behöver göras på en veterinärklinik.

Att använda Artuvetrin® Skin Test

Innan utförandet av testet måste all medicinering som kan påverka allergin och klådan (däribland kortison, ciklosporin och antihistamin) avbrytas för ett antal veckor. Hudtestet utförs på bröstet efter att ett område noggrant rakats.
En mycket liten mängd (0,05 ml) av allergen och referenslösningar injiceras en efter en enligt ett schema i huden. Efter 15-20 minuter görs en bedömning av alla injektionsställen för hudsvullnad. Om en hund är allergisk mot ett visst ämne, kommer en reaktion i form av en svullnad att uppstå i huden. Omfattningen av svullnaden jämförs med omfattningen av svullnaden för kontrollösningarna och på detta sätt är det möjligt att avgöra vilka ämnen som hunden är allergisk mot. Naturligtvis kan ett djur vara allergiskt mot många olika ämnen, men de ämnen som är de mest troliga orsakerna till en allergi hos hundar är inbegripna i hudtestet.

Artuvetrin® Skin Test

Artuvetrin® Skin Test påvisar vilka substanser hunden är allergisk mot. Det finns mer än 80 allergen att testa mot.

Artuvetrin® Skin Test kan skräddarsys så att det innehåller de allergen ni behöver, inklusive två stycken kontrollvätskor.

Exempel på en testuppsätting:
1. Negativ kontroll
2. Positiv kontroll
3. Gräspollenblandning
4. Trädpollenblandning 1
5. Trädpollenblandning 2
6. Ogräspollenblandning
7. T. putrescentiae
8. D. farinae
9. Lepidoglyphus destructor
10. D. pteronyssinus
11. Acarus siro
12. Kattepitel
13. Mögelsvampblandning
14. Loppa

Testets utförande

Före genomförande av Artuvetrin® Skin Test, måste det klargöras att andra läkemedel inte påverkar djuret. Det är därför behandling med immunsuppressiva läkemedel, steroider, antihistaminer och lugnande medel måste upphöra minst två veckor före testet. Efter en enstaka injektion av depå-kortikosteroid gäller en väntetid på sex veckor. Testet ska utföras på bröstkorgens sidovägg efter en noggrann rakning av huden på motsvarande område, som måste vara och förbli slät och hel. Efter att injektionsplatserna märkts ut med ett inbördes avstånd av ca 2,5 cm med hudmarkören, injiceras allergen- och kontrollösningarna med uteslutande intrakutan (intradermal) injektion med en volym på 0,05 ml (tuberkulininjektioner med en 26 G-nål). Efter lite uttänjning av huden, förs nålen in parallellt med hudytan. Så snart nålspetsen förts in i huden, injiceras vätskan. Efter en korrekt injektion visar platsen för injektionen ett litet ”knappnålshuvud”.

Alternativt, för att eliminera risken för fel på grund av osäkerhet om var injektionen gjordes, är det klokt att använda ett bestämt mönster. Ett kodnummer är tryckt på olika delar av förpackningen (flaskor, ampullhållare). Markera kodnumren 1 -14 på huden för motsvarande injektionsplatser och förbered kanylerna från ampullerna numrerade 1-14 i motsvarande ordning. Detta möjliggör injektioner med kodnumret på ampullen i överensstämmelse med kodnumret vid injektionsplatsen. Detta minskar risken för fel till ett minimum.

Tolkning av Artuvetrin® Skin Test

Reaktionen mäts efter tidigast 15 minuter men inte senare än 20 minuter och den ökade randen märks ut med hudmarkören eller en överstrykningspenna. För att utvärdera resultatet, använd den medföljande randmätaren.

Svaret på den negativa kontrollen är för det mesta 0. Om kvaddelns diameter för respektive allergen är större än hälften av kvaddeln på den positiva kontrollen (alternativt större än halva skillnaden i diameter mellan positiv och negativ kontroll) anses testet vara positivt.
Vid bedömningen av positiva reaktioner, är kvaddelns storlek och form naturligtvis viktiga, men det är lika viktigt att kontrollera huruvida reaktionen är av betydelse. I synnerhet i djurepitel, har reaktioner som inte är relevanta påvisats ofta.
När man till exempel tolkar positiva reaktioner, är det viktigt att inse att indirekta kontakter kan leda till reaktioner som är inte är relevanta.

Vanliga frågor och svar


Hållbarhetstiden beror på vilken stabilitet allergenerna har och det finns knappast någon risk för kontaminering. Efter att hål har gjorts på ampullen, kommer det utgångsdatum som är tryckt på etiketten inte att ändras.


Hudproblemens patogenes, till följd av en oönskad reaktion på allergener i miljön, är i stort sett okänd hos katter. Tillförlitligheten av resultaten i hudtester för kattallergener är inte helt säker. Effekten av immunbehandling för katter har undersökts i några fall, och resultaten visar på en betydande förbättring av besvären1. Dessa resultat tycks upprepas enligt veterinärers erfarenheter av hur immunbehandling använts på katter. Produkterna Artuvetrin® Skin Test och Artuvetrin® Therapy är inte registrerade för användning på katter.

1 Efficacy of hyposensitization in feline allergic diseases based upon results of in vitro testing for allergen-specific immunoglobulin E Journal of the American Animal Hospital Association, Vol 33, Issue 3, 282-288


Vissa veterinära läkemedel kan påverka hudtestet. Minst två veckor före allergitestet (6 veckor för depotpreparat) måste all medicinering med kortikosteroider, lugnande medel, immunosuppressiva läkemedel och antihistaminer avbrytas.

Olivery, et al. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs Vet derm. 24 (2013) 225-232


Eftersom hudtestet i princip inte ger någon smärta, är analgetika (anestetika) inte nödvändigt. Sedering räcker. Vid val av ett lugnande medel, tänk noga igenom vilket läkemedel som bör ges. Se tabellen nedan1.

1 The ACVD Task Force on Canine Atopic Dermatitis (xvII): intradermal testing vet Immunology and Immunopathology 81 (2001) 289-304

Anestesi och lugnande medel som inte påverkar
resultaten av intrakutana tester
Anestesi och lugnande medel som påverkar
resultaten av intrakutana tester
Xylazinhydroklorid (däribland Sedazine®) Xylazin Hydrochloride/Ketamine hydrochloride
Medetomidin (däribland Domitor®) Ketaminhydroklorid (däribland Ketaject®)
Tiletamin hydroklorid / zolazepam hydroklorid (däribland Zoletil®) Diazepam
Halotan Acepromazinmaleat (Neurotranq®)
Isofluran Propofol®


I den mån man vet, kan följande läkemedel ges till hundar eller katter som ska genomgå ett hudtest utan att påverka resultaten:
– Antibiotika
– Läkemedel mot svampinfektioner
– Läkemedel mot hjärtmask
– Medel och åtgärder mot loppor
– Sköldkörtelmedicin
– Hjärtmedicin
– Smärtstillande medel (NSAID).

Detta innebär att användningen av dessa läkemedel kan fortsätta som vanligt.


Om resultatet av ett negativt prov är >0 mm, måste detta kompenseras.

Följande formel kan användas.

Negativt prov + positivt prov = gränsen
2

Exempel:
Negativt prov 6
Positivt prov 14

6mm + 14mm = > 10mm
2

10 Alla resultat över 10 är positiva.


Fördelarna med hudtestet jämfört med blodprov är:

 • Hudtestet är mer kostnadseffektivt när man testar många hundar.
 • Standardserierna för test kan kompletteras med flera andra allergener om det är tillämpligt. Hudtestet är därför mer flexibelt jämfört med serumtestet vad det gäller enskilda allergener.
 • Hudtestet ger ett resultat direkt.
 • Kroppsdelen som har de kliniska symtomen testas med hudtestet.

Nackdelarna med hudtestet jämfört med blodprov är:

 • Hundens hud måste vara rakad på platsen där hudtesten ska utföras.
 • Användningen av vissa veterinärmedicinska läkemedel måste avbrytas innan ett hudtest utförs (vilket inte är fallet för ett blodprov).
 • Att genomföra ett hudtest kräver färdighet.
 • Hudtestet är dyrare jämfört med serumtestet om det endast är några hundar som testas.
 • Hudtestet har kort hållbarhet.
 • Att genomföra hudtestet tar mer tid för veterinären än att ta blod för ett serumtest.