All fields are required.

Close Appointment form

Artuvetrin® Therapy

  • Home
  • Artuvetrin® Therapy

Allergenspecifik immunbehandling

Behandling av en allergisk hund med hjälp av allergenspecifik immunbehandling (hyposensibilisering) gör att hunden gradvis blir mindre känslig, eller helt okänslig för de allergener som orsakar reaktionen. För att uppnå detta sätts en behandling samman med endast de allergener som orsakar en allergisk reaktion hos hunden.

För vilka hundar är Artuvetrin® Therapy lämpligt?
I princip för hundar som har problem under minst tre månader av året är det lämpligt att genomgå allergenspecifik immunbehandling, såsom Artuvetrin® Therapy. Denna behandling hjälper till att reglera tillståndet och kommer att avsevärt reducera symptomen.

Sammansättning och egenskaper

Beroende på resultaten av Artuvetrin® Serumtest eller Artuvetrin® Skin Test, kan preparaten bestå av en till åtta allergener eller allergenblandningar per flaska. För att få god kvalitet på en immunbehandling, är det nödvändigt med en viss allergenkoncentration. För att uppnå denna koncentration blandas högst åtta allergener i varje flaska i Artuvetrin® Therapy. Varje Artuvetrin® Therapy är en beredning som är specifikt tillverkad baserat på veterinärens ordination för en enskild patient. Varje flaska innehåller 10 ml.

Användning och dos

Artuvetrin® Therapy ges subkutant (under huden). Den initiala dosen är 0,2 ml och ökas gradvis allteftersom intervallerna blir längre, upp till maximalt 1,0 ml (se tabell). Om denna dos uppnås efter 12 veckor, ges en underhållsdos på 1,0 ml i månaden. Det är möjligt att denna uppbyggnad är för snabb för en patient och avvikelser ifrån detta schema kan därmed vara nödvändiga. Innehållet i Artuvetrin® Therapy (10 ml) innebär att en flaska ger en behandlingstid på ca tio månader. Om hundens svar på behandlingen är positiv , bör behandlingen pågå under resten av dess livstid.

En hunds individuella känslighet kan föranleda en möjlig eller nödvändig avvikelse från det normala doseringsschemat. Doseringsintervallet kan anpassas till den enskilda patienten. Vissa hundar svarar bättre på dosen 2 x0,5 ml per månad än 1x 1,0 ml per månad. Vi diskuterar gärna med dig angående den enskilda patienten och dess idealiska behandlingsschema.

Biverkningar

Allergenspecifik immunbehandling har praktiskt taget inga biverkningar och långvarig användning är därför inga problem¹.

En något ökande klåda kan noteras efter allergeninjektionen. I mycket sällsynta fall kan anafylaxi uppträda efter injektioner med allergen med följande symptom: Apati, ödem i huvudregionen, klåda, andnöd, kräkningar, diarre och svimning. Om detta skulle ske rekommenderas intravenös behandling med en adrenalinlösning (1:1000) på 1-5ml (långsam injektion baserat på effekt). ”

Effekten av en behandling kan bedömas utifrån förbättring av de kliniska symptomen. I allmänhet börjar de kliniska symtomen förbättras inom några månader efter påbörjad behandling.

1 Griffin CE and Hillier A – The ACVD task force on canine atopic dermatitis: allergen-specific immunotherapy. Veterinary Immunology and Immunopathology 81 (2001) 363-383.

Registrerad i Europa och produktvalet

Artuvetrin® är den enda registrerade allergenspecifika behandlingen tillgänglig i Europa*.

Enligt de under europeiska veterinärmedicinska föreskrifterna (direktiv 2004/28 / EG), är Artuvetrin® forstahandsval.

*Registrerad i Nederländerna.

Behandlingsresultat

Andelen hundar som svarar positivt på behandling med Artuvetrin® Therapy uppgår till cirka 75%1. Det kommer att ta tid innan behandlingsresultaten visar sig och detta kan dröja upp hu ett år.

1 Willemse. Tijdschr. Diergeneesk. Deel 129 (2004) 402-408

%
Behandlingsresultat


Vanliga frågor och svar TherapyNär immunbehandlingen ska påbörjas behöver huden vara och förbli ostörd. Detta kräver ofta symtomatisk medicinering. Behandlingen visar i genomsnitt inte någon märkbar förbättring förrän 5 eller 6 månader efter behandlingen påbörjats. Vårt råd är att minska symtomatisk medicin så mycket som möjligt under de första månaderna av immunbehandling. Oral eller lokal användning är att föredra framför parenteral användning.


För att få djuret att vänja sig vid allergenerna är den initiala dosen låg med en gradvis ökning över tid. Perioderna mellan injektioner kommer att ökas under behandlingen, från 2-veckors intervall mellan injektionerna i början av behandlingen till 4-veckors intervall i senare skedet av behandlingen. Den första injektionen år 0,2 ml. Efter 2 veckor injiceras 0,4 ml. Ytterligare två veckor senare injiceras 0,6 ml. Därefter injiceras en dos på 0,8 ml en gång med 2-veckorsintervall. Efter denna injektion injiceras 1,0 ml efter tre veckor. Denna injektion upprepas efter 3 veckor. Därefter påbörjas underhållsbehandlingen som består av månatliga injektioner med 1,0 ml.

Rekommenderat schema Dos
Vecka 1 0.2 ml
2 veckor senare (vecka 3) 0.4 ml
2 veckor senare (vecka 5) 0.6 ml
2 veckor senare (vecka 7) 0.8 ml
3 veckor senare (vecka 10) 1.0 ml
3 veckor senare (vecka 13) 1.0 ml
4 veckor senare (vecka 17) 1.0 ml
4 veckor senare (vecka 21) 1.0 ml
4 veckor senare (vecka 25) 1.0 ml

Fortsätt därefter programmet med 1,0 ml en gång var 4:e vecka.


En hunds individuella känslighet kan föranleda en avvikelse från det normala doseringsschemat. Doseringsintervallet kan anpassas till den enskilda patienten. Vissa hundar svarar bättre på två gånger 0,5 ml per månad än en gång 1,0 ml per månad. Vi överlägger gärna med dig angående den enskilda patienten och dess idealiska behandlingsschema.


Studier har visat att 75% av alla hundar visar förbättring efter behandling med hyposensibilisering ¹. Denna förbättring definieras som en klinisk förbättring med 50% eller mer. Förbättring av kliniska symptom utan att lösa 100% av besvären är också ett bra resultat. Med förbättring byggt på hyposensibiliseringen kommer detta att leda till en minskning av symtomlindrande läkemedel och risken för biverkningar på grund av symtomatisk medicinering.

1 Willemse. Tijdschr. Diergeneesk. Deel 129 (2004) 402-408


Hur lång tid tar behandlingen med Artuvetrin® Therapy? Precis som symtomatisk medicinering, är allergenspecifik immunbehandling (Artuvetrin® Therapy) en livslång behandling. Behandlingen kommer i genomsnitt inte att visa någon märkbar förbättring förrän 5 eller 6 månader efter påbörjad behandling. När ingen effekt alls är synlig inom 8 eller 9 månader efter påbörjad behandling, är chansen väldigt liten att patienten fortfarande kan bli bättre och det rekommenderas att avbryta behandlingen då. Men innan behandlingen avslutas rekommenderar vi att överväga huruvida ett alternativt doseringsschema kan förbättra tillståndet (se frågan: Är det möjligt att avvika från det normala doseringsschemat?). Dessutom rekommenderas att överväga om de kausala allergenerna kan ha ändrats. Naturligtvis är ni alltid välkommen att kontakta ALK för att diskutera en enskild situation med oss.

Över tiden kommer allergenens potens att minska något. När man börjar på en ny ampull kan dessa allergeners allergiframkallande verkan vara mer potent. Att i så fall behandla den starkare klådan med symtomatisk medicinering är inte något problem, men man kan i dessa fall också prova att sånka dosen något.

Vad gäller användningen av immunbehandling hos katter finns inte lika mycket publicerat. Under kongressen ESVD/ECVD i Lissabon (2006) gavs en föreläsning av Hillary Jackson med titeln ”Hantering av kattklåda” som gör gällande att effektiviteten av immunbehandling hos katter är 60 till 70 procent. Beträffande doseringsschema för katter kan ALK inte ge några råd beroende på registreringsstatus.